فیزیک دوم دبیرستان فصل 5 محاسبه فشار در مایع ها

حجم فایل : 1.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 33
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
فصل 5(محاسبه فشار در مایع ها) اگر مایع به چگالی در ظرف قائمی باشد، فشار مایع در سطح A ناشی از قسمتی از وزن مایع است که در بالای سطح است: فشار در مایعات بنابراین: فشار مایعات ساکن درون یک ظرف به مساحت قاعده ی ظرف و شکل ظرف بستگی ندارد و فقط با چگالی و عمق مایع نسبت مستقیم دارد. در شکل مقابل فشار مایع را در نقطه A , B را به دست آورید. مثال پاسخ برای تبدیل یکای پاسکال به و بالعکس می توان از رابطه ی استفاده کرد. نکته چند پاسکال است؟ مثال تبدیل به تبدیل به فشار 68 پاسکال چند سانتی متر جیوه است؟ مثال نیروی وارد بر کف ظرف به شکل ظرف بستگی ندارد ولی به مساحت کف ظرف بستگی دارد. یعنی:
A مساحت کف ظرف
h ارتفاع از سطح آزاد مایع نیروی وارد بر سطح از طرف مایع در هر یک از ظرف های زیر اگر ارتفاع مایع و سطح قاعده ی هر ظرف یکسان باشد و مایع ها یکسان باشند، وزن مایع ها را با نیرویی که به کف هر ظرف وارد می شود مقایسه کنید. مثال در شکل مقابل مساحت قاعده ی ظرف و سطح مقطع دهانه ی آن است. اگر آب به ظرف اضافه کنیم افزایش نیروی وارد بر کف ظرف چقدر است؟ مثال افزوده شده پاسخ گازها نیز فشار ایجاد می کنند ولی به علت ناچیز بودن چگالی گازها معمولا با توجه به ارتفاع محفظه یا کپسول گاز از اختلاف فشار نقاط مختلف آن صرف نظر می شود و فشار را در تمام نقاط داخل آن یکسان می گیریم. تذکر فشار ناشی از وزن هوا قابل ملاحظه است چون ارتفاع هوا تا جو زمین زیاد است.
مثلا تا ارتفاع 2000 متری از سطح زمین فشار هوا به ازای هر 10 متر، یک میلی متر جیوه کاهش می یابد. فشار هوا فشار هوا در قله ی کوه به ارتفاع 1600 متری چند میلی متر جیوه و چند پاسکال است؟ مثال فشار در قله پاسخ بنابراین فشار هوا در سطح آزاد دریا یک اتمسفر برابر است. نتیجه ی آزمایش توریچلی اگر در آزمایش توریچلی برای محاسبه فشار هوا را با مایعی به چگالی انجام دهیم چه ارتفاعی برای لوله آزمایش لازم است؟ مثال محاسبه فشار در مایعات با احتساب فشار هوا

محاسبه فشار کل با احتساب نیروی وارد بر سطح مایع کل کل در شکل مقابل فشار گاز را محاسبه کنید در صورتی که دستگاه در حالت تعادل باشد؟ مثال گاز فشار گاز برابر فشار وارد بر آن است که شامل وزنه kg3 + هوا + پیستون : پاسخ پیستون کاربرد اصل پاسکال فشار یکسان است.
حجم مایع جابه جا شده یکسان است
کار نیروها یکسان است فشار وارد بر قسمتی از یک مایع محصور، بدون کاهش به تمام قسمت های مایع و دیواره های ظرف منتقل می شود.
کاربرد اصل پاسکال: اصل پاسکال 1) بالا بر هیدرولیکی
2) ترمزهای روغنی در یک بالابر هیدرولیکی قطر پیستون بزرگ 10 برابر پیستون کوچک است. برای بالابردن خودرویی به جرم 2000 کیلوگرم چه نیرویی بر پیستون کوچک وارد کنیم؟ مثال برای اندازه گیری فشار داخل یک محفظه گاز، آن را به لوله U شک...